IX Niedziela Zwykła – 02.06.2024r.

IX Niedziela Zwykła – 02.06.2024r.

 1. Dziś po rannej mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych. Taca przeznaczona na misje.
 2. Przeżywamy oktawę Bożego Ciała. Dziś po sumie procesja wokół kościoła a w dni powszednie do czwartku procesja po mszy wieczornej. Serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia. W czwartek zakończenie oktawy z błogosławieństwem dzieci oraz wianków i ziół.
 3. W tym tygodniu wypada pierwsza środa, czwartek i piątek miesiąca ze swoimi nabożeństwami. W pierwszy piątek możliwość spowiedzi zarówno rano, jak i wieczorem od 1715.
 4. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu post. W katedrze odpust.
 5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jadwigi Królowej.
 6. W przyszłą niedzielę będziemy gościć księdza z parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Rzeszowa z osiedla Architektów, na którym trwa budowa nowej świątyni. Wygłosi on słowo Boże a taca przeznaczona będzie na budowę tego kościoła.
 7. We wtorek po mszy św. zapraszam na spotkanie chłopców od klasy trzeciej wzwyż, którzy chcieliby zostać ministrantami.
 8. Od jutra do niedzieli będą trwać Dni Świętości Małżeństw i Rodzin, zakończone Piknikiem Rodzinnym w niedzielę przy katedrze Szczegółowy program znajdziemy na plakacie w przedsionku kościoła.
 9. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przygotowanie procesji Bożego Ciała: osobom przygotowującym ołtarze, strażakom, osobom w strojach ludowych, dzieciom i ich rodzicom. Dziękuję również wszystkim za udział w procesji, za liczny udział w piątkowej adoracji w naszej parafii, za udział w nabożeństwach majowych i tym, którzy podtrzymując tradycję śpiewali przy kapliczkach.
 10. Proszę aby dzieci z klas od 3 do 8 już tym tygodniu oddawały katechizmy.
 11. Sprzeciw Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. (pod ogłoszeniami)
 12. Serdecznie dziękuję za utrzymanie porządku w kościele w minionym tygodniu. W najbliższym proszę, aby o porządek w kościele zadbali mieszkańcy ulicy Matysowskiej z numerów nieparzystych od 131 do 151.

 

 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych wszystkich diecezji w Polsce wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii. Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących. Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r

 

 

……………., dn. …………………

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 1. Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 Warszawa

kancelaria@men.gov.pl

 

Szanowna

Pani Minister Barbara Nowacka,

 

W odpowiedzi na projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami, mając na uwadze trwające konsultacje społeczne pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia.

Projekt, który zakłada możliwość łączenia oddziałów do 25 uczniów w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, oraz do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych i klas szkół ponadpodstawowych, stanowi formę dyskryminacji i jest krzywdzący dla uczniów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych:

- działania Ministerstwa są przejawem braku tolerancji i stanowią formę dyskryminacji osób wierzących – lekcje religii są przez Ministerstwo traktowane na innych, niż w przypadku pozostałych przedmiotów, krzywdzących zasadach;

- propozycja łączenia różnych oddziałów klasowych nawet jednego poziomu edukacyjnego jest działaniem na szkodę ucznia (np. propozycja łączenia klasy IV z klasą VIII stanowi całkowite niezrozumienie potrzeb uczniów, jest zaprzeczeniem wszelkich zasad psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych, jest wyrazem całkowitego braku troski o dobro dzieci i młodzieży, uniemożliwia realizację treści w sposób właściwy do wieku dziecka oraz może prowadzić do zwiększenia się aktów przemocy rówieśniczej, która staje się coraz większym problemem w procesie edukacji i może zagrażać bezpieczeństwu młodszych dzieci);

- rozporządzenie w proponowanej formie nie uwzględnia faktu, że na lekcjach religii realizowany jest program nauczania uwzględniający podział na poziomy edukacyjne, w oparciu o który przygotowywane są podręczniki – prawo Kościoła do przygotowania programu i podręczników gwarantuje art. 12, ust. 2 Konkordatu;

- zmiana rozporządzenia wpłynie na obniżenie pensum nauczyciela – nauczyciel religii jest pełnoprawnym nauczycielem mającym kompetencje do pracy w szkole i nauczania przedmiotu, większość nauczycieli religii zatrudnionych jest na podstawie mianowania; wprowadzenie proponowanych zmian będzie niezgodne z Kartą Nauczyciela zabezpieczającą prawa nauczycieli do zatrudnienia, będzie pogwałceniem praw pracowniczych (nauczyciel utraci możliwość pracy);

- ustawowe uregulowanie konieczności organizacji lekcji religii na pierwszej lub ostatniej lekcji zdezorganizuje pracę różnego typu szkół, odbierając prawo dyrekcji do samodzielnego zorganizowania lekcji zgodnie z naturalnym systemem funkcjonowania społeczności szkolnej i skutecznie zniechęci część uczniów i nauczycieli do tych lekcji, co może skutkować formami przemocy wobec uczniów i nauczycieli chcących uczestniczyć w tych lekcjach.

Z wyrazami szacunku

 

…………………………..

 

 

      ADRES DO KONTAKTU:      ……………………………

 

Dodaj komentarz